วัสดุและอุปกรณ์เสริม คีมจับลวดเชือม
คีมจับลวดเชื่อม LIBERTY สำหรับคีบลวดเชื่อมลักษณะก้านธูป ปลอดภัยด้วยสปริงที่แข็งแรง ใช้สะด..
คีมจับสายดิน TYSON สำหรับคีบชิ้นงาน เป็นสายดินให้กระแสไฟวิ่งเข้าชิ้นงาน ทำให้เกิดการอาร์ค..