อุปกรณ์แก๊ส เกร์แก๊สไนตรัสออกไซด์ (N2O)
เกจ์ปรับแรงดัน N2O แบบจิ๋ว สำหรับงานที่ต้องใช้แก๊ส N2O ปริมาณน้อยๆ เช่น การทำวิปครีม..