แก๊สอากอน (ARGON)
Name :
แก๊สอากอน (ARGON)
Size/Model :
Packing :
1 ท่อ/6 ลบ.ม.
Unit :
ท่อ
Detail :
อาร์กอนถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม การเชื่อม ตัดโลหะ เนื่องจากอาร์กอนเป็นแก๊สเฉื่อย ไม่ทำปฏิกริยา ดังนั้นจึงนิยมใช้อาร์กอนเป็นแก๊สปกคลุมในระหว่างเชื่อมเพื่อป้องกันไม่ให้ ชิ้นงานสัมผัสกับอากาศ ซึ่งชิ้นงานเหล่านี้อาจทำปฏิกริยากับไนโตรเจนในอากาศหรือดึงไนโตรเจนเข้ามา ในผิวงาน ซึ่งจะทำให้งานเชื่อมมีลักษณะไม่มีคุณภาพ เนื่องจากอาร์กอนมีค่าพลังงานไอออไนเซชั่นต่ำ จึงช่วยในการติด arc ที่มีคุณภาพและมีความเสถียร อาร์กอนถูกใช้เป็นแก๊สปกคลุมทั้งในกระบวนการเชื่อมแบบ gas tungstun are welding (GTAW) และ gas metal are welding (GMAW)