แก๊สออกซิเจนอุตสาหกรรม (OXYGEN INDUSTRIAL)
Name :
แก๊สออกซิเจนอุตสาหกรรม (OXYGEN INDUSTRIAL)
Size/Model :
Packing :
Unit :
ท่อ
Detail :
ออกซิเจนถูกใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตสารเคมีอย่างแพร่หลาย เช่น การผลิตอะเซทิลีน, เอทิลีนออกไซด์, เมทานอล และไวนิลคลอไรด์ นอกจากนี้ออกซิเจนยังใช้ในอุตสาหกรรมฟอกเยื่อกระดาษ ออกซิเจนเกรดอุตสาหกรรมมักจะใช้ร่วมกับแก๊สเชื้อเพลิง เช่น อะเซทิลีน, ไฮโดรเจน หรือแก๊สปิโตรเลียมเหลว ในกระบวนการเชื่อม หรือตัด oxy-fuel
 
ข้อควรรู้  
หลีกเลี่ยงการสัมผัสออกซิเจนเหลวโดยตรง เนื่องจากอาจทำให้ผิวหนังหรือเสื้อผ้าไหม้ได้ ควรเก็บออกซิเจนให้ห่างจากประกายไฟ