อุปกรณ์แก๊สทางการแพทย์
Adapter ทางการแพทย์รุ่น 3104-OXY-NT2 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์ PURI..
Adapter ทางการแพทย์รุ่น 3104-OXY-HB4 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์ PURI..
Adapter ทางการแพทย์รุ่น 3104-VAC-NT2 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์ PURI..
Adapter ทางการแพทย์รุ่น 3104-AIR-NT2ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์ PURIT..
Adapter ทางการแพทย์รุ่น 3104-N2O-NT2ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์ PURIT..
Adapter ทางการแพทย์รุ่น 3108-AIR-NT2 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์ JIS ..
Adapter ทางการแพทย์รุ่น 3108-N2O-HB4 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์ JIS ..
Adapter ทางการแพทย์รุ่น 3103-OXY-NT2 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์ CHEM..
Adapter ทางการแพทย์รุ่น 3103-AIR-NT2 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์ CHEM..