อุปกรณ์แก๊สทางการแพทย์
Adapter ทางการแพทย์รุ่น 3111-AIR-HB4ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์ OHMED..
Adapter ทางการแพทย์รุ่น 3111-N2O-HB4 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์ OHME..
Coupler ทางการแพทย์รุ่น 3911U-O-HB4 ใช้สำหรับเป็นหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ OHMEDA เพื่อติดตั้..
Coupler ทางการแพทย์รุ่น 3911U-V-HB5 ใช้สำหรับเป็นหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ OHMEDA เพื่อติดตั้..
Coupler ทางการแพทย์รุ่น 3911U-A-HB4 ใช้สำหรับเป็นหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ OHMEDA เพื่อติดตั้..
Coupler ทางการแพทย์รุ่น 3911U-2-HB4 ใช้สำหรับเป็นหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ OHMEDA เพื่อติดตั้..
Adapter ทางการแพทย์รุ่น 3104-OXY-NT2 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์ PURI..
Adapter ทางการแพทย์รุ่น 3104-OXY-HB4 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์ PURI..
Adapter ทางการแพทย์รุ่น 3104-VAC-NT2 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์ PURI..